می‌توانید از شاخص زیر برای مشاهدهٔ واژه‌نامه استفاده کنید

حروف خاص | آ | ا | ب | پ | ت | ث | ج | چ | ح | خ | د | ذ | ر | ز | ژ | س | ش | ص | ض | ط | ظ | ع | غ | ف | ق | ک | گ | ل | م | ن | و | ه | ی | همه

صفحه: (قبلی)   1  2  3  4  5  6  7  8  (ادامه)
  همه

ن

نفس ذهنی

Mental Soulنفس رحمانی

Rahmāni(the Merciful) Soulنفس روانی

Psychical Soul


نفس کل (نفس کُلّ)

Soul the wholeنفس کلی (کُلّی)

General Soulنفوذ موجودات غیرارگانیک

Penetration of Nonorganic Beings نقشه وجودی

Existential mapنقطه تکینه

Singular pointنهاد

Nahād (Instinctual basis)نهاد اصولی

Principle-basedNahād (Instinct)
صفحه: (قبلی)   1  2  3  4  5  6  7  8  (ادامه)
  همه