می‌توانید از شاخص زیر برای مشاهدهٔ واژه‌نامه استفاده کنید

حروف خاص | آ | ا | ب | پ | ت | ث | ج | چ | ح | خ | د | ذ | ر | ز | ژ | س | ش | ص | ض | ط | ظ | ع | غ | ف | ق | ک | گ | ل | م | ن | و | ه | ی | همه

صفحه: (قبلی)   1  2  3  4  5  6  7  8  (ادامه)
  همه

ن

نظر (پردازش منظره)

Observancy (Naar)نظریه (منظره بالقوه)

Pre-obserview (Naariyyeh)نظریه احتمال

Probability theoryنظریه طاهری

Taheri theoryنظم

Orderنظیر

Co-obserview (Naīr)نفرین

Curseنفس

Soul (Nafs)نفس الله

Nafs-o-Allah (Soul-of-Allah)نفس جسمانی

Physical Soul
صفحه: (قبلی)   1  2  3  4  5  6  7  8  (ادامه)
  همه