می‌توانید از شاخص زیر برای مشاهدهٔ واژه‌نامه استفاده کنید

حروف خاص | آ | ا | ب | پ | ت | ث | ج | چ | ح | خ | د | ذ | ر | ز | ژ | س | ش | ص | ض | ط | ظ | ع | غ | ف | ق | ک | گ | ل | م | ن | و | ه | ی | همه

صفحه: (قبلی)   1  2  3  4  5  6  7  8  (ادامه)
  همه

ن

نسبیتی

Relativistic


نشانگان بیماری

Symptom of illness / deseaseنظارت

Observation (Neārat)نظاره

Observing(Neāreh)نظاره و نظر (در فیزیک)

Observationنظاره کردن (شاهد بودن در عرفان)

Witness (to)نظاره گر و شاهد (در عرفان)

Witnessنظاره گری، نظارگی (در فیزیک)

Observing, Observernessنظام قدیم

Old education programنظر

Naar (Glance)
صفحه: (قبلی)   1  2  3  4  5  6  7  8  (ادامه)
  همه