می‌توانید از شاخص زیر برای مشاهدهٔ واژه‌نامه استفاده کنید

حروف خاص | آ | ا | ب | پ | ت | ث | ج | چ | ح | خ | د | ذ | ر | ز | ژ | س | ش | ص | ض | ط | ظ | ع | غ | ف | ق | ک | گ | ل | م | ن | و | ه | ی | همه

صفحه: (قبلی)   1  2  3  4  5  6  7  8  (ادامه)
  همه

ن

نتیجه گیری مطالعاتی کیهان

Study-based conclusion of the Cosmosنجات جمعی

Collective rescueنحوه تظاهر حرکت / موج

Howness of appearance of motion / waveنحوه شکلگیری کیهان

Howness of formation of the Cosmosنحوه وقوع

Way of occurrenceنذر

Nadhr (Vow for Allah)نرمی مطلق

Absolute softnessنسبی

Relativeنسبی بودن کیهان

Relativeness of the Cosmosنسبیت طاهری

Relativity (T), Taheri Relativity
صفحه: (قبلی)   1  2  3  4  5  6  7  8  (ادامه)
  همه