می‌توانید از شاخص زیر برای مشاهدهٔ واژه‌نامه استفاده کنید

حروف خاص | آ | ا | ب | پ | ت | ث | ج | چ | ح | خ | د | ذ | ر | ز | ژ | س | ش | ص | ض | ط | ظ | ع | غ | ف | ق | ک | گ | ل | م | ن | و | ه | ی | همه

صفحه: (قبلی)   1  2  3  4  5  6  7  8  (ادامه)
  همه

ن

ناظر نسبی غیرزیستی

Abiotic relative observerناظر نسبی نسبی

Relative-relative observerناظر واکنشگر تحلیلگر

Reagent / Reactant-analyzer observerناهمخوانی

Incongruity, inconsistencyناهمسانگرد / ناهمسانگردی

Anisotropic / Anisotropy ناهمفازی شعوری

T-Consciousness unsymphasingناهمگن

heterogeneousناهمگنی

Heterogeneity


ناکشسان / ناکشسانی

Inelastic / Inelasticityنباتات

Plants
صفحه: (قبلی)   1  2  3  4  5  6  7  8  (ادامه)
  همه