می‌توانید از شاخص زیر برای مشاهدهٔ واژه‌نامه استفاده کنید

حروف خاص | آ | ا | ب | پ | ت | ث | ج | چ | ح | خ | د | ذ | ر | ز | ژ | س | ش | ص | ض | ط | ظ | ع | غ | ف | ق | ک | گ | ل | م | ن | و | ه | ی | همه

صفحه:  1  2  3  4  5  6  7  8  (ادامه)
  همه

ن

ناامیدی / یأس

Despair, Hopelessnessنابسامانی ذهنی

Mental disarray / disorderliness

نابهنجاری

Abnormalityناخودآگاهی

Unconscious / Subconsciousنارضایتی

Dissatisfactionناسوت

Nāsūt(Ādamians Realm)ناسپاسی

Ingratitudeناظر

Observer (er)ناظر مطلق مطلق

Absolute-absolute observerناظر نسبی زیستی

Biotic relative observerناظر نسبی غیرزیستی

Abiotic relative observerناظر نسبی نسبی

Relative-relative observerناظر واکنشگر تحلیلگر

Reagent / Reactant-analyzer observerناهمخوانی

Incongruity, inconsistencyناهمسانگرد / ناهمسانگردی

Anisotropic / Anisotropy ناهمفازی شعوری

T-Consciousness unsymphasingناهمگن

heterogeneousناهمگنی

Heterogeneity


ناکشسان / ناکشسانی

Inelastic / Inelasticityنباتات

Plantsنتیجه گیری مطالعاتی کیهان

Study-based conclusion of the Cosmosنجات جمعی

Collective rescueنحوه تظاهر حرکت / موج

Howness of appearance of motion / waveنحوه شکلگیری کیهان

Howness of formation of the Cosmosنحوه وقوع

Way of occurrenceنذر

Nadhr (Vow for Allah)نرمی مطلق

Absolute softnessنسبی

Relativeنسبی بودن کیهان

Relativeness of the Cosmosنسبیت طاهری

Relativity (T), Taheri Relativityنسبیتی

Relativistic


نشانگان بیماری

Symptom of illness / deseaseنظارت

Observation (Neārat)نظاره

Observing(Neāreh)نظاره و نظر (در فیزیک)

Observationنظاره کردن (شاهد بودن در عرفان)

Witness (to)نظاره گر و شاهد (در عرفان)

Witnessنظاره گری، نظارگی (در فیزیک)

Observing, Observernessنظام قدیم

Old education programنظر

Naar (Glance)نظر (پردازش منظره)

Observancy (Naar)نظریه (منظره بالقوه)

Pre-obserview (Naariyyeh)نظریه احتمال

Probability theoryنظریه طاهری

Taheri theoryنظم

Orderنظیر

Co-obserview (Naīr)نفرین

Curseنفس

Soul (Nafs)نفس الله

Nafs-o-Allah (Soul-of-Allah)نفس جسمانی

Physical Soulنفس ذهنی

Mental Soulنفس رحمانی

Rahmāni(the Merciful) Soulنفس روانی

Psychical Soul


نفس کل (نفس کُلّ)

Soul the wholeنفس کلی (کُلّی)

General Soulنفوذ موجودات غیرارگانیک

Penetration of Nonorganic Beings نقشه وجودی

Existential mapنقطه تکینه

Singular pointنهاد

Nahād (Instinctual basis)نهاد اصولی

Principle-basedNahād (Instinct)نهاد غریزی (غریزه)

Instinctual Nahād (Instinct)نهایت طرح

Ultimacy of the planنیازمندی

Needinessنیت

Intentنیروی بنیادین

Fundamental forceنیروی حیات

Force of Lifeنیروی متضاد

Opposed / Opposing forceنیروی هسته یی ضعیف

Weak nuclear / core force


نیروی هسته یی قوی

Strong nuclear / core forceنیستی اختیاری

Voluntary Inexistencyنیستی متعالی

Sublime Non-existenceنیمه آگاه

Semi-conscious
صفحه:  1  2  3  4  5  6  7  8  (ادامه)
  همه