می‌توانید از شاخص زیر برای مشاهدهٔ واژه‌نامه استفاده کنید

حروف خاص | آ | ا | ب | پ | ت | ث | ج | چ | ح | خ | د | ذ | ر | ز | ژ | س | ش | ص | ض | ط | ظ | ع | غ | ف | ق | ک | گ | ل | م | ن | و | ه | ی | همه

صفحه:  1  2  3  (ادامه)
  همه

ق

قاب قوسین

Qāb-a Qawsayn (the Two Arcs)قابلیت بالقوه

Potential (Be-al-Qovveh) Capabilityقانون ارتباط

Law of Connectionقانون تضاد

Law of Oppositionقانون تضاد و دوگانگی

Law of Opposition and Dualityقانون تغییر

Law of Changeقانون تولد و مرگ

Law of Birth-Deathقانون همبستگی و پیوستگی

Law of correlation & interconnectednessقدرتنمایی

Power-showingقرب

Nearness
صفحه:  1  2  3  (ادامه)
  همه