می‌توانید از شاخص زیر برای مشاهدهٔ واژه‌نامه استفاده کنید

حروف خاص | آ | ا | ب | پ | ت | ث | ج | چ | ح | خ | د | ذ | ر | ز | ژ | س | ش | ص | ض | ط | ظ | ع | غ | ف | ق | ک | گ | ل | م | ن | و | ه | ی | همه

صفحه:  1  2  (ادامه)
  همه

غ

غریزه

Instinctغریزی

Instinctual, Instinctiveغم و اندوه

Sadness, Sorrow, Griefغنی (از صفات خداوند)

All-Rich (the) (al-Ghaniyy)غوطه ور (در هیچ)

Immersedغیب

Ghayb (Invisible, Hidden)غیب الغیوب

Ghayb-al-Ghoyūb(Hidden of Hiddens)غیرجانداران

Non-Living things


غیرزیستی

Abiotic / Abioticalغیرفشرده

Uncompressed
صفحه:  1  2  (ادامه)
  همه