می‌توانید از شاخص زیر برای مشاهدهٔ واژه‌نامه استفاده کنید

حروف خاص | آ | ا | ب | پ | ت | ث | ج | چ | ح | خ | د | ذ | ر | ز | ژ | س | ش | ص | ض | ط | ظ | ع | غ | ف | ق | ک | گ | ل | م | ن | و | ه | ی | همه

صفحه: (قبلی)   1  2  3  4  5  6
  همه

ش

شناخت ظاهری

Apparent-oriented cognitionشناخت کمی

Quantitative cognitionشناخت کیفی

Qualitative cognitionشناخت کیفی هستی

Qualitative cognition of existenceشناوری

Flotation / Floatingشهود / شهودی

Intuition / Intuitionalشوک کالبد اختری

Astral body shockشکوفایی ذهنی و روانی

Mental and psychic flowering/ efflorescenceشیطان

Satan (Devil)
صفحه: (قبلی)   1  2  3  4  5  6
  همه