می‌توانید از شاخص زیر برای مشاهدهٔ واژه‌نامه استفاده کنید

حروف خاص | آ | ا | ب | پ | ت | ث | ج | چ | ح | خ | د | ذ | ر | ز | ژ | س | ش | ص | ض | ط | ظ | ع | غ | ف | ق | ک | گ | ل | م | ن | و | ه | ی | همه

صفحه: (قبلی)   1  2  3  4  5  6  (ادامه)
  همه

ش

شجره هستی

Tree of existence (Šajareh)شخصیت

Personalityشخصیت حقیقی / واقعی

True / Actual Personalityشخصیت پذیری

Personalitibilityشخصیتخوانی

Character-readingشر (← خیر)

Evilشرعی

Legal (religious)شرک

Šerk (Polytheism)شریعت

Religious Law (Šarīat)شعاع کیهان

Radius of the Cosmos
صفحه: (قبلی)   1  2  3  4  5  6  (ادامه)
  همه