می‌توانید از شاخص زیر برای مشاهدهٔ واژه‌نامه استفاده کنید

حروف خاص | آ | ا | ب | پ | ت | ث | ج | چ | ح | خ | د | ذ | ر | ز | ژ | س | ش | ص | ض | ط | ظ | ع | غ | ف | ق | ک | گ | ل | م | ن | و | ه | ی | همه

صفحه:  1  2  3  4  5  6  (ادامه)
  همه

ش

شادی و نشاط

Joy and mirthشارژ شعوری

T-Consciousnesschargeشارژ شعوری خاص / عام

Special / General T-Consciousness chargeشارژ شعوری ذاتی

Inherent T-Consciousness chargeشارژ شعوری طبیعی

Natural T-Consciousnesschargeشارژ محیطی

Environmental T-Consciousness charge


شاهد / شاهدی

Witness / Witnessingشبکه شعور کیهانی

Cosmic T-Consciousness Network (CTCN)شبکه هوشمندی کیهانی

Cosmic Intelligence Network (CTCN)شجره

Šajareh (Tree)شجره هستی

Tree of existence (Šajareh)شخصیت

Personalityشخصیت حقیقی / واقعی

True / Actual Personalityشخصیت پذیری

Personalitibilityشخصیتخوانی

Character-readingشر (← خیر)

Evilشرعی

Legal (religious)شرک

Šerk (Polytheism)شریعت

Religious Law (Šarīat)شعاع کیهان

Radius of the Cosmosشعور

T-Consciousness (Šoūr)شعور بافت

Tissue T-Consciousnessشعور بنیادی

Fundamental T-Consciousnessشعور تعقل اختیاری

T-Consciousness of optional intellectشعور تعقل غریزی

T-Consciousness of instinctive intellectشعور ثابت

Constant T-Consciousnessشعور جزء (← شعور کل)

T-Consciousnessof partشعور حیات

T-Consciousness of Lifeشعور درک عشق

T-Consciousness of Love perceptionشعور ذهن

T-Consciousness of Mindشعور زمینه

T-Consciousness of groundworkشعور زیستی

Biotical T-Consciousnessشعور سلول

T-Consciousness of cell


شعور سلولی

Cellular T-Consciousnessشعور طبیعی

Natural T-Consciousnessشعور عضو

T-Consciousness of organشعور مادی

Material T-Consciousnessشعور متغیر

Variable T-Consciousnessشعور ناظر

Observer’s T-Consciousnessشعور پایه

Base T-Consciousnessشعور کل

T-Consciousness of the wholeشعور کل (فرامکان)

T-Consciousness the wholeشعور کلتَر

Wholer T-Consciousnessشعور کلی

General T-Consciousnessشعور کیهانی

Cosmic T-Consciousnessشناخت احساسی

Emotional cognitionشناخت باطنی

Inner-oriented cognitionشناخت ذاتی

Essence-oriented cognitionشناخت ذوقی

Fervor cognitionشناخت شعوری

T-Consciousness-based Cognitionشناخت ظاهری

Apparent-oriented cognitionشناخت کمی

Quantitative cognitionشناخت کیفی

Qualitative cognitionشناخت کیفی هستی

Qualitative cognition of existenceشناوری

Flotation / Floatingشهود / شهودی

Intuition / Intuitionalشوک کالبد اختری

Astral body shockشکوفایی ذهنی و روانی

Mental and psychic flowering/ efflorescenceشیطان

Satan (Devil)
صفحه:  1  2  3  4  5  6  (ادامه)
  همه