می‌توانید از شاخص زیر برای مشاهدهٔ واژه‌نامه استفاده کنید

حروف خاص | آ | ا | ب | پ | ت | ث | ج | چ | ح | خ | د | ذ | ر | ز | ژ | س | ش | ص | ض | ط | ظ | ع | غ | ف | ق | ک | گ | ل | م | ن | و | ه | ی | همه

صفحه: (قبلی)   1  2  3  4  5  (ادامه)
  همه

س

سطح روان خاص

Special level of Psycheسطح روان عام

Common level of Psycheسفر/سیر من الحق الی الخلق بالحق

Journey from the Truth (aqq) to Creature with the Truth (aqq)سفر/سیر من الخلق الی الحق

Journey from Creature to the Truth (aqq)سمیع (از صفات خداوند)

All-Hearing (the) (al-Samī)سه بعدی سازی مغز

Brain three-dimensionalizationسوداوی (مزاج / تیپ)

Atrabiliousnessسوگندنامه

Affidavitسکه وجودی

Existential coinسکون (: بی حرکتی)

Quiescency (Motionlessness)
صفحه: (قبلی)   1  2  3  4  5  (ادامه)
  همه