می‌توانید از شاخص زیر برای مشاهدهٔ واژه‌نامه استفاده کنید

حروف خاص | آ | ا | ب | پ | ت | ث | ج | چ | ح | خ | د | ذ | ر | ز | ژ | س | ش | ص | ض | ط | ظ | ع | غ | ف | ق | ک | گ | ل | م | ن | و | ه | ی | همه

صفحه: (قبلی)   1  2  3  4  5  (ادامه)
  همه

س

ستایش طلبی (اصل)

Praise-seekingسختی

Rigidity


سرخوردگی

Disappointment, Frustrationسردی مطلق

Absolute coldnessسرعت نور

Speed of light / Light speedسرکوب

Repressionسطح / سطوح شعوری

T-Consciousness level/sسطح ذهن خاص

Special level of Mindسطح ذهن عام

Common level of Mindسطح ذهن کلی

General level of Mind
صفحه: (قبلی)   1  2  3  4  5  (ادامه)
  همه