می‌توانید از شاخص زیر برای مشاهدهٔ واژه‌نامه استفاده کنید

حروف خاص | آ | ا | ب | پ | ت | ث | ج | چ | ح | خ | د | ذ | ر | ز | ژ | س | ش | ص | ض | ط | ظ | ع | غ | ف | ق | ک | گ | ل | م | ن | و | ه | ی | همه

صفحه: (قبلی)   1  2  3  4  5  (ادامه)
  همه

س

سايمنتولوژیست

Psymentologistسايمنتولوژیسم

Psymentologismسايمنتولوژیکی

Psymentologicalسایمنتودرمانی

Psymentodarmāniسایمنتوگر (= سایمنتودرمانگر)

Psymentoerسایمنتوگری (= سایمنتودرمانگری)

Psymentoernessسایمنتوگیر (= سایمنتودرمانگیر)

Psymentoeeسایمنتوگیری (= سایمنتودرمانگیری)

Psymentoeenessستاد عملیات ذهن

Mind’s operation headquarterستارالعیوب/ ستارالعیوبی

All-Concealer (the) of faults

All-Concealerness of faults
صفحه: (قبلی)   1  2  3  4  5  (ادامه)
  همه