می‌توانید از شاخص زیر برای مشاهدهٔ واژه‌نامه استفاده کنید

حروف خاص | آ | ا | ب | پ | ت | ث | ج | چ | ح | خ | د | ذ | ر | ز | ژ | س | ش | ص | ض | ط | ظ | ع | غ | ف | ق | ک | گ | ل | م | ن | و | ه | ی | همه

صفحه:  1  2  3  4  5  (ادامه)
  همه

س

سابقه بیماری

Medical history, Disease historyساحت (حضرت / ملک)

Dominion


ساحت مقدس خود

His holy Presenceساختار شعوری

T-Consciousness structureساختار موجی

Wave-based structure

ساز و کار کیهان

Mechanism of the Cosmosسازمند

Organized, Structuredساطع شدن

Emanate, Emitسالک

Wayfarerسايمنتولوژی

Psymentologyسايمنتولوژیست

Psymentologistسايمنتولوژیسم

Psymentologismسايمنتولوژیکی

Psymentologicalسایمنتودرمانی

Psymentodarmāniسایمنتوگر (= سایمنتودرمانگر)

Psymentoerسایمنتوگری (= سایمنتودرمانگری)

Psymentoernessسایمنتوگیر (= سایمنتودرمانگیر)

Psymentoeeسایمنتوگیری (= سایمنتودرمانگیری)

Psymentoeenessستاد عملیات ذهن

Mind’s operation headquarterستارالعیوب/ ستارالعیوبی

All-Concealer (the) of faults

All-Concealerness of faultsستایش طلبی (اصل)

Praise-seekingسختی

Rigidity


سرخوردگی

Disappointment, Frustrationسردی مطلق

Absolute coldnessسرعت نور

Speed of light / Light speedسرکوب

Repressionسطح / سطوح شعوری

T-Consciousness level/sسطح ذهن خاص

Special level of Mindسطح ذهن عام

Common level of Mindسطح ذهن کلی

General level of Mindسطح روان خاص

Special level of Psycheسطح روان عام

Common level of Psycheسفر/سیر من الحق الی الخلق بالحق

Journey from the Truth (aqq) to Creature with the Truth (aqq)سفر/سیر من الخلق الی الحق

Journey from Creature to the Truth (aqq)سمیع (از صفات خداوند)

All-Hearing (the) (al-Samī)سه بعدی سازی مغز

Brain three-dimensionalizationسوداوی (مزاج / تیپ)

Atrabiliousnessسوگندنامه

Affidavitسکه وجودی

Existential coinسکون (: بی حرکتی)

Quiescency (Motionlessness)سیاهچاله درون - کیهانی

Intra-cosmic Black holeسیاهچاله کیهانی

Cosmic Black holeسیر تسلسل باطل

Endless futile sequenceسیر و سلوک

Spiritual Journeyسیری ناپذیری (اصل)

Insatiabilityسیستم خودکار و خودگردان

Automated and autonomous systemسیستم دفاعی بدن

Body’s defense systemسیستم عصبی ثانویه

Secondary nervous system
صفحه:  1  2  3  4  5  (ادامه)
  همه