می‌توانید از شاخص زیر برای مشاهدهٔ واژه‌نامه استفاده کنید

حروف خاص | آ | ا | ب | پ | ت | ث | ج | چ | ح | خ | د | ذ | ر | ز | ژ | س | ش | ص | ض | ط | ظ | ع | غ | ف | ق | ک | گ | ل | م | ن | و | ه | ی | همه

صفحه:  1  2  3  4  5  6  (ادامه)
  همه

د

دادگاه ویژه

Special courtدارای عدم قطعیت

Being of Uncertaintyدانستگی

Learnednessدانش کمال

Kamal knowledgeدربرگرفته شده

Included (Encompassed)دربرگیرنده

Inclusive (Encompassing)دربرگیرنده همه چیز

All-encompassingدربرگیرنده کامل

Entire inclusiveدربرگیرندگی

Inclusiveness, Inclusivityدرخت

Tree (Šajareh/ Ādam’s Seed)
صفحه:  1  2  3  4  5  6  (ادامه)
  همه