می‌توانید از شاخص زیر برای مشاهدهٔ واژه‌نامه استفاده کنید

حروف خاص | آ | ا | ب | پ | ت | ث | ج | چ | ح | خ | د | ذ | ر | ز | ژ | س | ش | ص | ض | ط | ظ | ع | غ | ف | ق | ک | گ | ل | م | ن | و | ه | ی | همه

صفحه:  1  2  3  4  (ادامه)
  همه

خ

خاصیت دوگانه «موج– ذره»

Dual nature of wave-particleخاموشی / خموشی

Xāmušī (Silence/Quietness)خبیر (از صفات خداوند)

All-Aware (the) (al-Xabīr)خداشناسی

Theologyخدامحور

Theocentric, God-centeredخدامحوری

Theocentricity, God-Centerednessخدای رحمان

God the Rahmānخدمت عملی

Practical serviceخرابات

Xarābāt (desolate step, Erfanic ruin)خرابی / خراب شدن

Desolation,Demolition, Ruinصفحه:  1  2  3  4  (ادامه)
  همه