می‌توانید از شاخص زیر برای مشاهدهٔ واژه‌نامه استفاده کنید

حروف خاص | آ | ا | ب | پ | ت | ث | ج | چ | ح | خ | د | ذ | ر | ز | ژ | س | ش | ص | ض | ط | ظ | ع | غ | ف | ق | ک | گ | ل | م | ن | و | ه | ی | همه

صفحه:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  15  (ادامه)
  همه

ح

حافظه جمعی کل

Collective memory of the wholeحافظه زیستی

Biotical memoryحافظه شعوری

T-Consciousness memoryحافظه فیزیکی کیهانی

Cosmic physical memoryحافظه نگهدارنده

Retentive memoryحافظه و آرشیو اطلاعات کل

Memory and archive of Information of the wholeحافظه پنداری

Imaginary memoryحامل اطلاعات

Carrier of Informationحاکم بر جهان هستی

Governing the universeحایل (بین خدا و انسان)

Screen (between human and Allāh)صفحه:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  15  (ادامه)
  همه