می‌توانید از شاخص زیر برای مشاهدهٔ واژه‌نامه استفاده کنید

حروف خاص | آ | ا | ب | پ | ت | ث | ج | چ | ح | خ | د | ذ | ر | ز | ژ | س | ش | ص | ض | ط | ظ | ع | غ | ف | ق | ک | گ | ل | م | ن | و | ه | ی | همه

صفحه: (قبلی)   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  12  (ادامه)
  همه

ت

تشعشع منفی

Negative Meta-Emissionتشعشعات جمعی

Collective Meta-Emissions


تشعشعات شعور معیوب

Meta-Emissions of defective T-Consciousnessتشعشعات شعوری

T-ConsciousnessMeta-Emissionsتشعشعات شعوری ناهمخوان

Inconsistent T-ConsciousnessMeta-Emissionsتشنج

Convulsion Hysteriaتصمیم گیری خودکار

Automated decision-makingتصمیم گیری زمانبر

Time-taking decision-makingتصور

Imagination


تضاد

Opposition (Taʣādd)صفحه: (قبلی)   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  12  (ادامه)
  همه