می‌توانید از شاخص زیر برای مشاهدهٔ واژه‌نامه استفاده کنید

حروف خاص | آ | ا | ب | پ | ت | ث | ج | چ | ح | خ | د | ذ | ر | ز | ژ | س | ش | ص | ض | ط | ظ | ع | غ | ف | ق | ک | گ | ل | م | ن | و | ه | ی | همه

صفحه: (قبلی)   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  12  (ادامه)
  همه

ت

تداخل شعور معیوب

Interference of defective T-Consciousnessتداعی

Association (of ideas, etc.) (Tadāī)تراکم

Density


تراکم پذیری

Compressibility


ترمزدستی عبادات

Handbreak of worshipping ritualsترمیم

Regenerationترکیب

Compositionتزکیه

Purification (Tazkiyeh)تسبیح

Tasbī (Floatation)تسخير

Possession (Tasxīr)
صفحه: (قبلی)   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  12  (ادامه)
  همه