می‌توانید از شاخص زیر برای مشاهدهٔ واژه‌نامه استفاده کنید

حروف خاص | آ | ا | ب | پ | ت | ث | ج | چ | ح | خ | د | ذ | ر | ز | ژ | س | ش | ص | ض | ط | ظ | ع | غ | ف | ق | ک | گ | ل | م | ن | و | ه | ی | همه

صفحه: (قبلی)   1  ...  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  (ادامه)
  همه

ت

توریهای فضا

Space Netsتوریهای کشسان

Elastic Nets (Fabrics)توفیق

Divine successتوهم احساسی

Emotional hallucinationتوهم دیداری

Visual hallucinationتوهم شنیداری

Auditory hallucinationتوهم پنداری

Imaginary hallucinationتوکل

Reliance (Tavakkol)تکاثف

Condensationتکانش

Impulsion
صفحه: (قبلی)   1  ...  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  (ادامه)
  همه