می‌توانید از شاخص زیر برای مشاهدهٔ واژه‌نامه استفاده کنید

حروف خاص | آ | ا | ب | پ | ت | ث | ج | چ | ح | خ | د | ذ | ر | ز | ژ | س | ش | ص | ض | ط | ظ | ع | غ | ف | ق | ک | گ | ل | م | ن | و | ه | ی | همه

صفحه:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  19  (ادامه)
  همه

ا

ابد / ابدیت

Endless Eternity (Abad)ابرآگاهی

Super-Awarenessابرانسان

Super-humanابردستگاه

Super-system, Super-machineابرزیرشعور

Super-Sub-T-Consciousnessابرشعور

Super-T-Consciousnessابرشعور برتر

Superior Super-T-Consciousnessابرهوشمندی

Super-Intelligenceابزار (پله عقل)

Meansابزار بی ابزاری

Means-free Meansابزارهای اصلی

Main Meansابزارهای واسطه ای

Intermediary Meansابلیس

Iblīsابلیس زاده

Iblīsian/sابلیس کل

Iblīs the wholeاتصال

Link (Ettesāl)اتصال جمعی

CollectiveLink (Ettesāl)اتصال دهنده

Linkerاتصال عام

General Link (Etteāl)اتصال فردی

Individual Link (Etteāl)اتصال گیرنده

Linkee


اثبات شعور و هوشمندی

Demonstration of T-Consciousness and Intelligenceاثرگذاری تشعشعاتی

Meta-Emissional influence/effectاجابت

Grantingاجتناب از درد (اصل)

Pain-avoidanceاجزای کیهان

Components of the Cosmosاحاطه

Encompassmentاحتکار آگاهی

Hoarding the Awarenessاحدیت

Aadiyyat (Absoluteness of Divine Essence)اخترشناسی شعوری

T-Consciousness Astronomyاختلال شعوری نرم افزاری

Software-originated T-Consciousness Disorderاختلال و آشفتگی

Disturbance and perturbationادراکات

Perceptionsادراکات شهودی

Intuitional Perceptionsاذن الهی

Divine Permission (Edhn)اراده (و اجراء)

Volition (and execution)اراده الهی

Divine Determinationارباب (در کنترل ذهن و تشعشع دفاعی)

Lordارتباط

Connection (Ertebāt)ارتباط با پایاننامه [سوگندنامه]

Connection through Certificate [Affidavit]ارتباط دهنده

Connectorارتباط شعوری

T-Consciousness Connectionارتباط عام

General Connectionارتباط عام ذرات

General Connection of particlesارتباط نرم افزاری کلی چیدمان وجود/ی

General software connection of existence layoutارتباط ویژه (ر.ک. حلقه)

Ertebāt-e Vīžeh (Special Connection)ارتباط گیرنده

Connectee


ارتعاش بنیادی

Fundamental vibrationارتقاء دید ناظر

Improvement of observer's viewارتقاء وجودی

Existential elevation / improvementارتقاء کیفی

Qualitative improvementارزشگذاری

Valuationارزشیابی (وجدان)

Evaluation


ارزیابی بینشی

Outlook evaluationارض

Arʣ (the Ground of Bi-Polar Cycle)اریکه قدرت الهی

Throne of Divine Powerاز خودبیخودی کالبدی

Bodily Self-Senselessnessازل

Beginningless Eternity (Azal)استاد ازل

Azal Masterاستاد حق

TRUTH Master (aqq Master)استاد درون

Inner Mentorاستخراج اطلاعات

Information extractionاستدلال

Reasoningاستعداد ثانویه

Secondary talentاستعداد ریشه ای (نرم افزار)

Original talentاستقراء (از جزء به کل)

Induction


استنتاج (از کل به جزء)

Deductionاسفار اربعه

Asfār-e Arbaeh (The Four Journeys)اسفل سافلین

Asfal-a sāfelīn (the Nethermost point in Bi-Polar Cycle)اسم اعظم

Esm-e Aᶜẓam(Greatest Name)


اسماء و صفات الهی

Divine Names and Attributesاسکن با نیروی کیهانی

Scan through Cosmic forceاشتراک

Communalityاشتراکی

Communal, Sharedاشتیاق

 Eagernessاشراق

Illumination (the Shining/Ešrāq)اصالت نرم افزار

Originality of Softwareاصل احاطه

Principle of Encompassmentاصل اصالت نرم افزار

Principle of Software originalityاصل بقای عام

Principle of general survivalاصل بقای ماده

Principle of survival of matterاصل تاثیر شعوری عام

Principle of general T-Consciousness effectاصل تاثیر متقابل

Principle of interaction effectاصل تضاد

Principle of Oppositionاصل حرکت

Principle of Motionاصل عدم قطعیت

Principle of Uncertaintyاصل عدم قطعیت طاهری

Taheri Uncertainty Principleاصل مثلث شعوری

Principle of T-Consciousness Triangleاصل نسبیت «ط»

Principle of Relativity (T)اصل وحدت راه

Principle of Unity of the Pathاصلاح الگوی خواب

Sleep pattern correctionاصلاح نرم افزاری

Software modificationاصلاح و تنظیم مبدلهای انرژی پنهان

Modification and adjustment of hidden energy convertersاصول حاکم بر مهندسی شعوری کیهان

Principles governing T-Consciousness engineering of the Cosmosاصول دین / مذهب

Principles of religionاصول رهروی (شریعت)

Principles of wayfaring (Šarīah)اصول مهندسی

Engineering principlesاصول نرم افزاری مهندسی

Software principles of engineeringاضافه کاری

Extra-workingاضداد

Oppositesاضطرار

Helplessnessاطلاعات

Informationاطلاعات مولکولی زیستی/ غیرزیستی

Biotical / Abiotical molecular Informationاعتقاد

Credence, Beliefاعداد و ارقام

Numbers and Figuresاعراف

Arāf (the Supreme status following the Hell)اعلام فرادرمانی

Applying Faradarmaniاغوا

Temptation (Eghwā)افراد دانا و سوپردانا

Learned & super learned individualsافراد ساده

Simple / Simple-Minded individualsافراد متعالی و معمولی

Sublime & ordinary individualsافسردگی تشعشعاتی

Meta-Emissonal depressionافسردگی جسمی

Physical depressionافسردگی ذهنی

Mental depressionافسردگی روانی

Psychical depressionالا (با یک الاّیی ابلیس ایجاد تضاد می کند)

Ellā (Except, But)الست بربکم - ألَستُ بِربِّکم؟

Am I Not Your Lord? (A-lastu bi-Rabbi-kum?)الناس

Ādamians (Al-Nās)اله الناس

God of Ādamians (Elāh-e al-Nās)الهام

Inspiration (Elhām)الیه راجعون

Returning-To-Him (Ilayhi Rājiūn)امانت (: ودیعۀ الهی)

Deposit, Trustامانتداری

Safekeepingاماکن خصوصی

Private places / Spacesاماکن عمومی

Public places / Spacesامتزاج (تصویر و صاحب تصویر)

Mergeامتزاج من ثابت و من متحرک

Interfusion / Fusion of the Stationary Me & the In-Motion Meامیدواری (فاز مثبت)

Hopefulnessان شاء الله

Allāh willing (Enšāa-Allāh)ان-قطبی

N-Polarانا الحق

I Am the TRUTH (Ana al-Haqq)انا خیر منه (أنَا خَيْرٌ منهُ)

I Am Better Than Him (Ana Xayrun Minhu)انا لله

We Belong To Allāh (Ennā Lellāh)انبساط کیهان

Expansion of the Cosmosانتقال شعوری

T-Consciousness transmissionانجام رسالت بندگی

Fulfilling the mission of Servitudeانجام عبادت عملی

Performing practical Servitudeانحصارطلبی (اصل)

Monopolization


انحنای فضا - زمان

Space-Time curvatureاندیشه کل

Thought in the wholeانرژی آشکار

Clear/apparent energyانرژی انقباضی

Contractional energyانرژی انگیزه

Motivation energyانرژی تاریک

Dark energyانرژی تاریک زیستی

Biotical dark energyانرژی در کثرت

Energy in multiplicityانرژی روانی

Psychic energyانرژی روشن

Light energyانرژی ساده سرد و خاموش

Simple, cold and silent (off) energyانرژی غیرمتراکم

Non-dense energyانرژی فوری

Instant energyانرژی قابل / غیرقابل رویت

Invisible / visible energyانرژی محض

Pure energyانرژی مستتر

Concealed energyانرژی نوع دوم

Energy the 2nd type / Energy type 2انرژی پنهان

Hidden energyانرژی پنهان شرایط اضطرار

Hidden energy of urgency conditionانرژی کند

Slow energyانسان متعالی

Sublime humanانسان معمولی

Ordinary humanانسان پست

Inferior humanانسانشمول

Human-inclusiveانسانشناسی

Humanologyانعکاس رحمانیت الهی

Ramāniyyat-e Elāhī reflectionانعکاس شعور جمعی

Reflection of collective T-Consciousnessانفاق

Donation (Enfāq)


انفاق شونده

Donee / Donatory (Enfāq recipient)انفاق کننده

Donor / Donator (Enfāq Maker)انفجار (ذره)

Explosion (Particle)انقباض

Contractionانقباض بزرگ

Big Contraction, Quenchانگیزش حواس پنجگانه

Motivation of the five sensesانگیزش صوتی

Sound / Auditory motivationانگیزه برتر

Transcendent incentiveانگیزه متعالی

Sublime incentiveانگیزه پذیری (نرم افزار)

Motivatablity (Software)اولیاء الهی

Divine Companions (Awliyā)اپیدمی جهانی ذهنی- روانی (بیخودیگری)

Mento-psychical pandemic (Senselessness disorder= Bīxodism)اکوسیستم زمینی / کیهانی

Terrestrial / Cosmic Ecosystemایادی دجال

Dajjāl's accomplicesایثار و فداکاری

Devotion and self-sacrificeایمان

Faith (Īmān)ایمان به غیب

Faith in Ghayb (Invisible / Hidden)اینترنت کیهانی

Cosmic Internet
صفحه:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  19  (ادامه)
  همه