می‌توانید از شاخص زیر برای مشاهدهٔ واژه‌نامه استفاده کنید

حروف خاص | آ | ا | ب | پ | ت | ث | ج | چ | ح | خ | د | ذ | ر | ز | ژ | س | ش | ص | ض | ط | ظ | ع | غ | ف | ق | ک | گ | ل | م | ن | و | ه | ی | همه

صفحه: (قبلی)   1  ...  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  ...  161  (ادامه)
  همه

ا

ارتقاء کیفی

Qualitative improvementارزشگذاری

Valuationارزشیابی (وجدان)

Evaluation


ارزیابی بینشی

Outlook evaluationارض

Arʣ (the Ground of Bi-Polar Cycle)اریکه قدرت الهی

Throne of Divine Powerاز خودبیخودی کالبدی

Bodily Self-Senselessnessازل

Beginningless Eternity (Azal)استاد ازل

Azal Masterاستاد حق

TRUTH Master (aqq Master)
صفحه: (قبلی)   1  ...  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  ...  161  (ادامه)
  همه