آرامش جسمی (ظاهری)

Physical calmness / relaxation

» واژه نامه اصطلاحات عرفان کیهانی حلقه به انگلیسی