آرامش باطنی / آرامش درونی

Inner tranquillity

» واژه نامه اصطلاحات عرفان کیهانی حلقه به انگلیسی