تثبیت محور وجودی

Stabilization of the existential axis


» واژه نامه عرفان حلقه به زبان انگلیسی