گستردگی

Expansion, Vastitude / Vastity, Vastness


» واژه نامه عرفان حلقه به زبان انگلیسی