جمعه، 19 ژوئیهٔ 2024، 9:57 AM
سایت: آکادمی طاهری - عرفان کیهانی حلقه
درس: آکادمی طاهری - عرفان کیهانی حلقه (آکادمی طاهری)
فهرست: واژه نامه اصطلاحات عرفان کیهانی حلقه به انگلیسی
آ

آبادی/ آباد شدن

Flourishment / to flourish

آدم

Ādam

آدم کل / آدم کُل

Ādam the whole (Uni-Body)

آدمیت

Ādamity (Ādamiyyat)

آدمیزاده / آدمی

Ādamian / s

آرامش (فاز مثبت)

Tranquillity

آرامش باطنی / آرامش درونی

Inner tranquillity

آرامش جسمی (ظاهری)

Physical calmness / relaxation

آزاد و رها (تعریف مطلق)

Freed and Free

آزمایش آخر

Final Trial