یکشنبه، 2 اردیبهشت 1403، 9:33 صبح
سایت: آکادمی طاهری - عرفان کیهانی (حلقه)
درس: آکادمی طاهری - عرفان کیهانی (حلقه) (آکادمی طاهری)
واژه‌نامه: واژه نامه عرفان حلقه به زبان انگلیسی
ه

هاله

Auras


هاهوت

Hāhūt(Ghoyūb/ Meta-Truth Realm)


هتک حرمت

Irreverence


هدایت

Guidance


هدایت رشد آناتومیک

Anatomical development direction


هدایت پیامهای عصبی

Neural messages conduction


هدف متعالی

Sublime goal


هدف یابی / هدفیابی

Goal-seeking


هدفمندی

Purposefulness, Purposiveness


هدفمندی کیهان

Purposiveness of the Cosmos