یکشنبه، 12 آذر 1402، 2:33 عصر
سایت: مرکز آموزشی عرفان کیهانی (حلقه)
درس: مرکز آموزشی عرفان کیهانی (حلقه) (مرکز آموزشی عرفان کیهانی)
واژه‌نامه: واژه نامه عرفان حلقه به زبان انگلیسی
ن

ناامیدی / یأس

Despair, Hopelessness


نابسامانی ذهنی

Mental disarray / disorderliness

نابهنجاری

Abnormality


ناخودآگاهی

Unconscious / Subconscious


نارضایتی

Dissatisfaction


ناسوت

Nāsūt(Ādamians Realm)


ناسپاسی

Ingratitude


ناظر

Observer (er)


ناظر مطلق مطلق

Absolute-absolute observer


ناظر نسبی زیستی

Biotic relative observer