یکشنبه، 2 اردیبهشت 1403، 8:53 صبح
سایت: آکادمی طاهری - عرفان کیهانی (حلقه)
درس: آکادمی طاهری - عرفان کیهانی (حلقه) (آکادمی طاهری)
واژه‌نامه: واژه نامه عرفان حلقه به زبان انگلیسی
ش

شادی و نشاط

Joy and mirth


شارژ شعوری

T-Consciousnesscharge


شارژ شعوری خاص / عام

Special / General T-Consciousness charge


شارژ شعوری ذاتی

Inherent T-Consciousness charge


شارژ شعوری طبیعی

Natural T-Consciousnesscharge


شارژ محیطی

Environmental T-Consciousness charge

شاهد / شاهدی

Witness / Witnessing


شبکه شعور کیهانی

Cosmic T-Consciousness Network (CTCN)


شبکه هوشمندی کیهانی

Cosmic Intelligence Network (CTCN)


شجره

Šajareh (Tree)