یکشنبه، 2 اردیبهشت 1403، 8:14 صبح
سایت: آکادمی طاهری - عرفان کیهانی (حلقه)
درس: آکادمی طاهری - عرفان کیهانی (حلقه) (آکادمی طاهری)
واژه‌نامه: واژه نامه عرفان حلقه به زبان انگلیسی
س

سابقه بیماری

Medical history, Disease history


ساحت (حضرت / ملک)

Dominion

ساحت مقدس خود

His holy Presence


ساختار شعوری

T-Consciousness structure


ساختار موجی

Wave-based structure

ساز و کار کیهان

Mechanism of the Cosmos


سازمند

Organized, Structured


ساطع شدن

Emanate, Emit


سالک

Wayfarer


سايمنتولوژی

Psymentology