یکشنبه، 12 آذر 1402، 3:30 عصر
سایت: مرکز آموزشی عرفان کیهانی (حلقه)
درس: مرکز آموزشی عرفان کیهانی (حلقه) (مرکز آموزشی عرفان کیهانی)
واژه‌نامه: واژه نامه عرفان حلقه به زبان انگلیسی
ت

تنش روانی

Psychic tension


تنفس کیهانی

Cosmic respiration


تنوع انواع

Diversity of species


تنگ نظری

Illiberality, Narrow-mindedness


توان بالفعل

Actual (Be-al-Fel) power


توان بالقوه

Potential (Be-al-Qovveh) power


توبه

Return (Toubeh)


توجیه من (خدمات من مدافع)

Justification of the Me


توحید

Touhīd (Unity with Allah)


توده آگاهی

Mass of Awareness