یکشنبه، 12 آذر 1402، 2:05 عصر
سایت: مرکز آموزشی عرفان کیهانی (حلقه)
درس: مرکز آموزشی عرفان کیهانی (حلقه) (مرکز آموزشی عرفان کیهانی)
واژه‌نامه: واژه نامه عرفان حلقه به زبان انگلیسی
ت

تماسی و تزریقی (تشعشع دفاعی)

Touch & Injection type


تمام خاموش / تمام شارژ

Totally-off / Fully-charged


تمایل به ساده ترین انرژی (اصل)

Tendency to the simplest energy


تمایل به صرف حداقل انرژی (اصل)

Tendency to the minimum energy consumption


تمایل به لذت (اصل)

Tendency to the pleasure


تمسخر

Ridicule, Scoff, Mock


تمنا

Desire (Tamannā)


تمهیدات الهی

Divine preparations


تن واحده

Uni-Body


تن واحده انسان

Uni-Body of humankind