یکشنبه، 12 آذر 1402، 3:17 عصر
سایت: مرکز آموزشی عرفان کیهانی (حلقه)
درس: مرکز آموزشی عرفان کیهانی (حلقه) (مرکز آموزشی عرفان کیهانی)
واژه‌نامه: واژه نامه عرفان حلقه به زبان انگلیسی
ت

تعالی

Sublimity


تعقل

Reasoning, Intellect


تعمید آب

Water Baptism


تعمیم به عام

Generalization


تعهدنامه

Commitment-letter


تغییر (اصل)

Change


تفویض

Tafvīʣ (Entrusting)


تفویض اختیار

Entrusting the free will


تفکر

Intellection, Thought, Thinking


تفکر اشتراکی

Communal thought