یکشنبه، 12 آذر 1402، 2:28 عصر
سایت: مرکز آموزشی عرفان کیهانی (حلقه)
درس: مرکز آموزشی عرفان کیهانی (حلقه) (مرکز آموزشی عرفان کیهانی)
واژه‌نامه: واژه نامه عرفان حلقه به زبان انگلیسی
ت

تشعشع منفی

Negative Meta-Emission


تشعشعات جمعی

Collective Meta-Emissions

تشعشعات شعور معیوب

Meta-Emissions of defective T-Consciousness


تشعشعات شعوری

T-ConsciousnessMeta-Emissions


تشعشعات شعوری ناهمخوان

Inconsistent T-ConsciousnessMeta-Emissions


تشنج

Convulsion Hysteria


تصمیم گیری خودکار

Automated decision-making


تصمیم گیری زمانبر

Time-taking decision-making


تصور

Imagination

تضاد

Opposition (Taʣādd)