یکشنبه، 12 آذر 1402، 3:05 عصر
سایت: مرکز آموزشی عرفان کیهانی (حلقه)
درس: مرکز آموزشی عرفان کیهانی (حلقه) (مرکز آموزشی عرفان کیهانی)
واژه‌نامه: واژه نامه عرفان حلقه به زبان انگلیسی
ت

تسخيربانان

Possessians (P Group)


تسلسل (مقابل تناسخ)

Concatenation (vs. Reincarnation)


تسلط بر زمان و مکان

Domination over Time & Place


تسلیم

Self-Surrendering, Submission (Taslīm)


تسهیلات حلقه های رحمانیت الهی

Facilities of Ramāniyyat-e ElāhīHalghehs


تسهیلات رحمانی

Rahmāni [the Merciful] Facilities


تشتت ذهنی

Mental scattering (Tašattot)


تشخیص اطلاعات

Recognition of Information


تشخیص، قیاس، ارزیابی (نرم افزار)

Recognition, Comparison, Evaluation


تشعشع

Meta-Emission (Tašašo)