یکشنبه، 12 آذر 1402، 1:35 عصر
سایت: مرکز آموزشی عرفان کیهانی (حلقه)
درس: مرکز آموزشی عرفان کیهانی (حلقه) (مرکز آموزشی عرفان کیهانی)
واژه‌نامه: واژه نامه عرفان حلقه به زبان انگلیسی
ت

تداخل شعور معیوب

Interference of defective T-Consciousness


تداعی

Association (of ideas, etc.) (Tadāī)


تراکم

Density

تراکم پذیری

Compressibility

ترمزدستی عبادات

Handbreak of worshipping rituals


ترمیم

Regeneration


ترکیب

Composition


تزکیه

Purification (Tazkiyeh)


تسبیح

Tasbī (Floatation)


تسخير

Possession (Tasxīr)