یکشنبه، 12 آذر 1402، 2:21 عصر
سایت: مرکز آموزشی عرفان کیهانی (حلقه)
درس: مرکز آموزشی عرفان کیهانی (حلقه) (مرکز آموزشی عرفان کیهانی)
واژه‌نامه: واژه نامه عرفان حلقه به زبان انگلیسی
ت

تکساختاری

Mono-structural


تکقطبی

Mono-Polar


تکینه

Singular


تکینگی

Singularity


تیپ شخصیتی

Personality type


تیک حرکتی

Motor tic

تیک ذهنی

Mental tic


تیک شخصیتی

Personality tic