یکشنبه، 12 آذر 1402، 2:16 عصر
سایت: مرکز آموزشی عرفان کیهانی (حلقه)
درس: مرکز آموزشی عرفان کیهانی (حلقه) (مرکز آموزشی عرفان کیهانی)
واژه‌نامه: واژه نامه عرفان حلقه به زبان انگلیسی
ت

تجربه جمعی کیهان

Collective experience of the Cosmos


تجربه عرفانی

Erfanic experience


تجزیه و ترکیب

Decompose and Composition


تجسم

Visualization


تجلیات الهی

Divine Manifestations


تجلیگاه

Manifestationary


تحمیق

Stupefying (Tamīq)


تخلیه انرژیهای پنهان

Discharge of hidden energies

تخیل

Imagination

تداخل تشعشعات منفی

Interference of negative Meta-Emissions