یکشنبه، 12 آذر 1402، 3:06 عصر
سایت: مرکز آموزشی عرفان کیهانی (حلقه)
درس: مرکز آموزشی عرفان کیهانی (حلقه) (مرکز آموزشی عرفان کیهانی)
واژه‌نامه: واژه نامه عرفان حلقه به زبان انگلیسی
ت

تأثیرپذیری

Effectablity

تارهای ارتعاشی

Vibrating Strings


تبادل حرارتی

Heat exchange


تبادل شعوری

T-Consciousness interchange


تبادل محیطی

Environmental interchange


تبادل یونی و الکترونی

Electron and ion exchange


تبرئه خدا

Exculpating Allāh


تبرک

Blessedness


تبعات عشق

Consequences of love


تثبیت محور وجودی

Stabilization of the existential axis


تجربه جمعی کیهان

Collective experience of the Cosmos


تجربه عرفانی

Erfanic experience


تجزیه و ترکیب

Decompose and Composition


تجسم

Visualization


تجلیات الهی

Divine Manifestations


تجلیگاه

Manifestationary


تحمیق

Stupefying (Tamīq)


تخلیه انرژیهای پنهان

Discharge of hidden energies

تخیل

Imagination

تداخل تشعشعات منفی

Interference of negative Meta-Emissions


تداخل شعور معیوب

Interference of defective T-Consciousness


تداعی

Association (of ideas, etc.) (Tadāī)


تراکم

Density

تراکم پذیری

Compressibility

ترمزدستی عبادات

Handbreak of worshipping rituals


ترمیم

Regeneration


ترکیب

Composition


تزکیه

Purification (Tazkiyeh)


تسبیح

Tasbī (Floatation)


تسخير

Possession (Tasxīr)


تسخيربانان

Possessians (P Group)


تسلسل (مقابل تناسخ)

Concatenation (vs. Reincarnation)


تسلط بر زمان و مکان

Domination over Time & Place


تسلیم

Self-Surrendering, Submission (Taslīm)


تسهیلات حلقه های رحمانیت الهی

Facilities of Ramāniyyat-e ElāhīHalghehs


تسهیلات رحمانی

Rahmāni [the Merciful] Facilities


تشتت ذهنی

Mental scattering (Tašattot)


تشخیص اطلاعات

Recognition of Information


تشخیص، قیاس، ارزیابی (نرم افزار)

Recognition, Comparison, Evaluation


تشعشع

Meta-Emission (Tašašo)


تشعشع منفی

Negative Meta-Emission


تشعشعات جمعی

Collective Meta-Emissions

تشعشعات شعور معیوب

Meta-Emissions of defective T-Consciousness


تشعشعات شعوری

T-ConsciousnessMeta-Emissions


تشعشعات شعوری ناهمخوان

Inconsistent T-ConsciousnessMeta-Emissions


تشنج

Convulsion Hysteria


تصمیم گیری خودکار

Automated decision-making


تصمیم گیری زمانبر

Time-taking decision-making


تصور

Imagination

تضاد

Opposition (Taʣādd)

تضاد اساسی

Basic Opposition


تضاد اولیه

Primary Opposition


تضاد بنیادی / بنیادین

Fundamental Opposition


تضاد ثانویه

Secondary Opposition


تضادساز

Opposition-maker


تطابق نرم افزاری

Software compatibility


تطمیع

Enticement

تطهیر

Purification (Ta’hīr)


تظاهر و وانمودسازی

Simulation and Pretence


تعادل (استاتیک ...)

Equilibrium, Balance


تعالی

Sublimity


تعقل

Reasoning, Intellect


تعمید آب

Water Baptism


تعمیم به عام

Generalization


تعهدنامه

Commitment-letter


تغییر (اصل)

Change


تفویض

Tafvīʣ (Entrusting)


تفویض اختیار

Entrusting the free will


تفکر

Intellection, Thought, Thinking


تفکر اشتراکی

Communal thought


تفکر نرم افزاری

Software-based thinking


تقدس

Sanctity


تقدیس

Sanctification


تقلید حیات

Imitation of Life


تقوا

Self-Preservation, Self-Possession (Taqvā)


تلفیق (من ثابت و من متحرک)

Fusion


تلفیق (واقعیت و حقیقت و ...)

Integration

تلقین ناپذیر(ی)

Unsuggestible / Unsuggestibility


تلقین پذیر(ی)

Suggestible / Suggestibility


تماس دست (فرادرمانی)

Hand touch


تماسی و تزریقی (تشعشع دفاعی)

Touch & Injection type


تمام خاموش / تمام شارژ

Totally-off / Fully-charged


تمایل به ساده ترین انرژی (اصل)

Tendency to the simplest energy


تمایل به صرف حداقل انرژی (اصل)

Tendency to the minimum energy consumption


تمایل به لذت (اصل)

Tendency to the pleasure


تمسخر

Ridicule, Scoff, Mock


تمنا

Desire (Tamannā)


تمهیدات الهی

Divine preparations


تن واحده

Uni-Body


تن واحده انسان

Uni-Body of humankind


تنش روانی

Psychic tension


تنفس کیهانی

Cosmic respiration


تنوع انواع

Diversity of species


تنگ نظری

Illiberality, Narrow-mindedness


توان بالفعل

Actual (Be-al-Fel) power


توان بالقوه

Potential (Be-al-Qovveh) power


توبه

Return (Toubeh)


توجیه من (خدمات من مدافع)

Justification of the Me


توحید

Touhīd (Unity with Allah)


توده آگاهی

Mass of Awareness


توریهای فضا

Space Nets


توریهای کشسان

Elastic Nets (Fabrics)


توفیق

Divine success


توهم احساسی

Emotional hallucination


توهم دیداری

Visual hallucination


توهم شنیداری

Auditory hallucination


توهم پنداری

Imaginary hallucination


توکل

Reliance (Tavakkol)


تکاثف

Condensation


تکانش

Impulsion


تکساختاری

Mono-structural


تکقطبی

Mono-Polar


تکینه

Singular


تکینگی

Singularity


تیپ شخصیتی

Personality type


تیک حرکتی

Motor tic

تیک ذهنی

Mental tic


تیک شخصیتی

Personality tic