دوشنبه، 3 مهر 1402، 8:50 عصر
سایت: مرکز آموزشی عرفان کیهانی (حلقه)
درس: مرکز آموزشی عرفان کیهانی (حلقه) (مرکز آموزشی عرفان کیهانی)
واژه‌نامه: واژه نامه عرفان حلقه به زبان انگلیسی
آ

آباد شدن

to flourish

آبادی

Flourishment

آدم

Ādam


آدم کل

Ādam the whole (The Uni-Body)


آدمیزاده / آدمی

Ādamian/s

آرامش (فاز مثبت)

Tranquillity

آرامش باطنی / درونی

Inner tranquillity


آرامش جسمی (ظاهری)

Physical calmness / relaxation


آزاد و رها (تعریف مطلق)

Freed and Free


آزمایش آخر

Final Trial