نسخه جدید درس شعور بارگذاری شد (44 ویدیو جدید)

نسخه جدید درس شعور بارگذاری شد (44 ویدیو جدید)

از Taheri Academy در
Number of replies: 0

معرفت پژوهان عزیز
ویدیوهای درس شعور تولید مجدد شده و شمارنده مشاهده ویدیوها برای تمامی معرفت پژوهان (طبق اعلام قبلی) از امروز صفر میشود و معرفت پژوهان میتوانند یکبار دیگر همه ویدیوها را مشاهده فرمایند.