ورژن كامل مستند كيهان وارونه بارگذاري شد.

ورژن كامل مستند كيهان وارونه بارگذاري شد.

by Taheri Academy -
Number of replies: 0

معرفت پژوهان عزيز
ويدئوي مستند كيهان وارونه به مدت 30 دقيقه بارگذاري شد.

موضوع اين ويدئو، در درس شعور تدريس و توضيح داده خواهد شد.
براي مشاهده آن روي لينك زير كليك كنيد:

شعور : مستند كيهان وارونه - ورژن كامل (taheriacademy.com)