ترتيب مشاهده ويدئوها

ترتيب مشاهده ويدئوها

by آكادمی طاهری -
Number of replies: 0

معرفت پژوهان گرامي
مشاهده ويدئوهاي درس عرفان براي كسي كه درس شعور را به صورت كامل نديده است اشكالي ندارد.
يعني افراد ميتوانند بدون اتمام يك درس ويدئوهاي درس ديگري را مشاهده نمايند.