تغییر تمام ویدیوهای درس عرفان حلقه

تغییر تمام ویدیوهای درس عرفان حلقه

از Taheri Academy در
Number of replies: 0

معرفت پژوهان عزیز

  • شمارنده درس عرفان حلقه صفر شد.
  • 34 ویدیوی جدید در آن بار گذاری شد.
  •  تا وقتی که یک ویدیو مشاهده نشود، ویدیوی بعدی آن فعال نمیشود.
    • لزوما باید ویدیوهای هر درس به ترتیب مشاهده شود