7 ویدیوی اول درس عرفان تغییر کرد.

7 ویدیوی اول درس عرفان تغییر کرد.

by آكادمی طاهری -
Number of replies: 0

معرفت پژوهان عزیز

ویدیوهای درس عرفان حلقه نیز مانند درس شعور در حال تولید مجدد است و تاکنون هفت  ویدیوی اول آن منتشر شده است.